Anydays miljöpolicy
(reviderad 2022-03-01)

Anyday är en designdriven digital byrå som formar starka varumärken och användarvänliga tjänster. Genom våra tjänster hjälper vi våra kunders verksamheter, processer och flöden inom flera områden. Som en konsekvens av att dessa flöden effektiviseras ser vi att papper och kontorsmaterial minskar samt att resor och möten kan digitaliseras när mer tjänster blir elektroniska med minskad miljöpåverkan hos våra kunder som följd.

Denna miljöpolicy utgör grunden för Anydays miljöarbete. Här definieras hur Anyday påverkar miljön, vem som är ansvarig inom organisationen och hur miljöpolicyn omsätts i mål och handling.

Ansvar

Anyday bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter och strävar efter att uppfylla och överträffa de krav som ställs. Anyday ska som lägst följa tillämpliga lagkrav med avseende på sina miljöaspekter och, i de fåtal delar av verksamheten där det är aktuellt, förebygga att förorening uppkommer.

Ansvariga för laguppfyllnad och ytterst ansvariga för Anyday miljöarbete är verkställande direktören i bolaget.

Miljöpolicyn ska kommuniceras till samtliga anställda inom företaget och det åligger varje chef att se till att så sker inom den egna organisationen. Det är även chefernas ansvar att säkerställa att medarbetare som berörs av specifika mål, regler, rutiner eller annan information får del av denna.

Det åligger varje medarbetare att följa de regler och rutiner som företaget har satt upp för sitt miljöarbete. Miljöhanteringen på kontoren sköts av den administrativa personalen. Ansvarig inköpare ansvarar för att miljöhänsyn vägs in vid inköp och upphandling till företaget.

Miljöaspekter

Företaget har i sin verksamhet identifierat följande områden som sina viktigaste ur miljösynpunkt.

Återvinning

Företagets verksamhet är av kontorskaraktär och i det dagliga arbetet uppkommer avfall av olika slag, exempelvis papper, emballage mm. Företaget strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt.

Inköp

Vid inköp är det i första hand genom att välja den miljömässigt bästa leverantören eller produkten som Anyday kan minska sin miljöpåverkan. Vid samtliga inköp av produkter ska miljö vägas in som en parameter. Förbrukningsvaror som inköps ska ha någon av de väletablerade miljömärkningarna.

Energi

I verksamheten förbrukas energi i form av värme, varmvatten och el. Anyday arbetar för att minska energiförbrukningen som för att den energi som används ska var miljömärkt.

Leverantörer

Anyday leverantörer påverkar miljön i sina verksamheter. Anyday ska, förutom att väga in miljö vid val av leverantörer, verka för att minska leverantörernas miljöpåverkan.

Resor

Vid resor i tjänst övervägs alltid om någon av följande åtgärder är rimliga att genomföra. Val av färdmedel till ett miljövänligare alternativ, exempelvis tåg istället för flyg, samt användande av alternativ till resor såsom videokonferenser.

Miljömål och egenkontroll

Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy.